top of page

PROJEKTIRANJE I ISHOĐENJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE

Bez obzira želite li graditi novu zgradu (stambenu/poslovnu/industrijsku itd.) ili adaptirati postojeću da biste pristupili gradnji potrebna vam je pravomoćna građevinska dozvola, no prije svega Vam je potrebno kontaktirati ovlaštenog arhitekta te dogovoriti izradu:

  • IDEJNIH RJEŠENJA i zatim

  • IDEJNOG PROJEKTA

na temelju kojeg ćete od nadležnog upravnog tijela zatražiti da Vas obavijesti od kojih javnopravnih tijela je potrebno pribaviti posebne uvjete u skladu s kojima mora biti izrađen Vaš glavni projekt za određenu građevinu na određenoj lokaciji te načinu provedbe Zakona o gradnji i/ili pojedinih odredbi prostornog plana.

 

Nakon ishođenih svih posebnih uvjeta te uvjeta priključenja možete pristupiti izradi GLAVNOG PROJEKTA te ishoditi potvrde Glavnog projekta.

 

Glavni projekt sa svim potvrdama se prilaže uz zahtjev za ishođenje građevinske dozvole.

 

Uz Zahtjev moraju biti priloženi svi propisani dokumenti važećim Zakonom i izdane sve propisane potvrde glavnog projekta te se ustvrđuje da li je glavni projekt u pogledu lokacijskih uvjeta izrađen u skladu s uvjetima za provedbu zahvata u prostoru propisanim prostornim planom.

 

Po pravomoćnosti građevinske dozvole, dužni ste platiti komunalni, odnosno vodni doprinos u skladu s posebnim propisima.

Građevinska dozvola prestaje važiti ukoliko ne pristupite građenju Vašeg objekta u roku od tri godine od dana pravomoćnosti dozvole. Važenje građevinske dozvole može se produljiti na Vaš zahtjev jednom za tri godine ako se nisu promijenili uvjeti za provedbu zahvata u prostoru određeni prostornim planom.

Svaku pravomoćnu građevnu dozvolu moguće je Izmijeniti i/ili nadopuniti te je to dio posebnog postupka čija je procedura vrlo slična proceduri izdavanja građevinske dozvole. 

 

U našem poslovanju imamo običaj sa Vama potpisati punomoć te kompletan postupak ishođenja građevinske dozvole vodimo mi za Vas.

bottom of page